17.09.2019 22:10
 
 
Kalitenin iyileştirilmesi ve kaynakların ülkenin amaç ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirilmesine yönelik stratejik yönetim politikalarının geliştirilmesi özellikle son on yıl içerisinde birçok ülkenin önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir.

Bu kapsamda Türk Tarih Kurumu’nun Ülkemize ve topluma üst düzeyde fayda sağlayabilmek ve faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütebilmek için aşağıdaki hususları sağlamasının büyük önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

• Kurumun kalite güvence politikalarına sahip olması,
• Ülkemizin veya işbirliği yapılan ülkelerin tarih araştırmacılarına yönelik envanterin çıkartılması,
• Tarih araştırmacılarının aktivitelerine dair verilerin sağlıklı bir şekilde toplanarak analiz edilerek stratejik yönetim amacıyla kullanması,
• Ülkemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin teşvik edilmesi,
• Ülkemizin stratejik önceliklerine, bilim ve teknoloji politikalarına uyumlu alanlardaki araştırma ve çalışmaların teşvik edilmesi,
• Kaynakların verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması,
• Hem niceliksel ve hem de niteliksel olarak güncel bilgiyi tarafsız ve şeffaf bir şekilde yayımlayarak gerek toplumun ve gerekse konunun tarafı olan kurumların denetimine sunması.

Türk Tarih Kurumu Araştırmacı Bilgi Sistemi (TTK AVES) yukarıda özetlenen amaçlarla uyumlu faaliyetler yürütülmesi yönünde önemli katkılar sağlayacak faydalı araçlar içermektedir. TTK AVES’ in, araştırmacılara farklı formatlarda ve yazdırılabilir özgeçmiş dosyası hazırlama gibi sağlayacağı kolaylıklar yanında, ülkemizin tarih araştırmacıları potansiyelinin tanıtılmasına ve muhtelif konularda kurulacak komisyon ve çalışma guruplarında konunun uzmanlarının sistem üzerinden belirlenmesi gibi yönetimsel uygulamalara da katkı sağlaması beklenmektedir.

TTK AVES’ te bulunan bilgiler araştırmacıların kontrolleri altında ve güncellenebilir bir yapıdadır. Dolayısıyla, sistemde bulunan kişisel bilgilerden araştırmacılar sorumludur. Ayrıca TTK Proje destekleri için başvurular elektronik ortamda yürütüleceğinden araştırmacıların kişisel alanlarını güncel tutmaları da önem arz etmektedir.

Görüş, öneri ve eleştirilerinizi için e-posta gönderebilirsiniz. aves@ttk.gov.tr