English
Öğrenci SUAT KAYMAK
Kurum
:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Grubu
:
Doktora Öğrencisi
Sabit Telefon
:
E-posta Adresi
:
suadkaymakgmail.com
suatkaymakwindowslive.com
Web Adresi
:
https://mimarsinan.academia.edu/SuatKaymak  
 
Posta Adresi
:
Üsküdar/İstanbul
Güncelleme Tarihi
:
22.12.2018 01:10:36  

Eğitim Bilgileri
Doktora, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı/Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, 2016-
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Ana Bilim Dalı/Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, 2010-2014
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Tarih, 2006-2010

Araştırma Alanları
Selçuklu Tarihi
Abbasiler
İslam Tarihi
Ortaçağ Tarihi Kaynakları
Ortadoğu Devlet Yönetimi Ve İdari Düzen
Selçuklu Ve Beylikler Dönemi Anadolu Tarihi
Selçuklu Epigrafisi
Büveyhîler

Etkinlik Organizasyonu
3. İslamcı Dergiler Sempozyumu: 1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2018
2. İslamcı Dergiler Sempozyumu: 1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2017

Bilimsel Araştırma/Çalışma Gurubu Üyelikleri
İslamcı Dergiler Projesi, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), TÜRKIYE, idp.org.tr, Subat 2016 - Nisan 2018

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kaymak S., "İbn Kalânisî, Şam Tarihine Zeyl -I. ve II. Haçlı Seferleri Dönemi-, Türkçe trc. Onur Özatağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015, IX+236 s.", Edebali İslamiyat Dergisi, cilt.II, ss.229-235, 2018
Yalçın M.F., Kaymak S., "Ebü’l-Hasan ‘Alî el-Herevî ve et-Tezkiretü’l-Hereviyye fî’l-hiyeli’l-harbiyye İsimli Eseri", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.39-56, 2016
Kaymak S., "Selçuklu Araştırmaları Dergisi (1969-1975)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, pp.183-194, 2016
Kaymak S., "Abu’l-Fazl Beyhaqi, The History of Beyhaqi (The History of Sultan Mas‘ud of Ghazna, 1030-1041), translated by Clifford Edmund Bosworth, revised by Mohsen Ashtiany, Ilex Foundation, Boston and Cambridge 2011, I. cilt LXX + 476 s., II. cilt VI + 400 s., III. cilt 472 s.", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, vol.25, no.2, pp.373-376, 2015
Kaymak S., "İbn Bîbî, Selçuknâme, trc. Mükrimin Halil Yinanç, haz. Refet Yinanç-Ömer Özkan, Kitabevi, İstanbul 2007, (ISBN: 978-975-9173-30-2), XI+275 s.", Marmara Üniversitesi Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.339-342, 2015
Kaymak S., "Abbasi Sarayının İlk Selçuklu Gelini: Hatice Arslan Hatun", Yedikıta: Tarih ve Kültür Dergisi, no.76, ss.48-52, 2014
Kaymak S., "Leyla Yılmaz-Kemal Tuzcu, Antalya’da Türk Dönemi Kitabeleri, SOTA Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi, Haarlem 2010, 273 s., 1 harita", Marmara Üniversitesi Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.223-228, 2014
Kaymak S., "Cüneyt Kanat, Ortaçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza, Küre Yayınları, İstanbul 2010, 280 S.", History Studies (International Journal of History), vol.5, no.1, pp.449-451, 2013
Kaymak S., "Erkan Göksu, Türkiye Selçuklularında Ordu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, XLVII+469 S.", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, vol.23, no.1, pp.221-225, 2013
Kaymak S., "Selçuklu’nun Çevgânı Avrupa’da Polo Oldu", Yedikıta: Tarih ve Kültür Dergisi, no.63, ss.12-15, 2013
Kaymak S., "Bir Selçuklu Hâtûnu’nun Evlilikleri: Safiyye Hâtûn", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.58, pp.25-42, 2013
Kaymak S., "Eyyubiler (Yönetim, Diplomasi, Kültürel Hayat), ed. Önder Kaya, Küre Yayınları, İstanbul 2012, 395 S.", History Studies (International Journal of History), vol.4, no.3, pp.233-235, 2012
Kaymak S., "Bağdat Nizamiye Medresesi", Yedikıta: Tarih ve Kültür Dergisi, no.44, ss.38-41, 2011

Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Özgüdenli O.G., Kaymak S., Ed., "Coşkun Alptekin, Selçuklu ve Atabeglikler Tarihi Üzerine Araştırmalar [baskıda]", Yeditepe Yayınevi, İSTANBUL, 2018
Kaymak S., "Ziyârîler (928-1090)", Tarihte Müslümanlar, ?, Ed., Otto Yayınları, Ankara, ss.1-4, 2018
Kaymak S., "Celâyirliler (1340-1431)", Tarihte Müslümanlar, ?, Ed., Otto Yayınları, Ankara, ss.1-5, 2018
Kaymak S., "‘Ya Muzaffer Olurum Ya da Şehid’: Sultan Alp-Arslan’ın Malazgirt Savaşı Öncesindeki Hutbesi", Hutbe Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Ed., Kitabevi, İstanbul, ss.393-405, 2017
Kaymak S., "Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş (1065-1350): Bir Bibliyografya Denemesi", Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2013

Diğer Yayınlar/Ansiklopedide Yazılan Konular
Kaymak S., "Selçuklu’nun Muhteris Emiri: Sadeddin Köpek", Diger, ss.1-6, 2018
Kaymak S., "Haçlı Seferleri Üzerine Prof. Dr. Aydın Usta ile Bir Röportaj ", Diger, ss.1-5, 2018
Kaymak S., "Horâsân", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-4, 2017
Kaymak S., "Ahmed-i Dâ'î", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-4, 2017
Kaymak S., "Şeyhî", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-4, 2017
Kaymak S., "Erzurum (Kâlîkalâ)", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-4, 2017
Kaymak S., "İsfahân", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-4, 2017
Kaymak S., "Kâşgarlı Mahmûd", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-3, 2017
Kaymak S., "Diyarbekir (Âmid)", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-5, 2017
Kaymak S., "Hemedân", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-4, 2017
Kaymak S., "Hârezm", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-4, 2017
Kaymak S., "Merv", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-3, 2017
Kaymak S., "Nîşâbûr", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-5, 2017
Kaymak S., "Halep", İslâm Düşünce Atlası,Konya Büyük Şehir Belediyesi,, ss.1-4, 2017

Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Abbasi Halifesi el-Kaim Biemrillah ve Dönemi (1031-1075)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Subat, 2014.,
Katalog Bilgileri

Araştırma Alanları
:
Selçuklu Tarihi, Abbâsî Tarihi, X-XIV. Yüzyıl İslâm Tarihi, Selçuklu Epigrafisi

Üzerinde Çalışılan Araştırmalar
:

Research Areas
:
Saljuk History, Abbasid History, X-XIVth century Islamic History, Saljuk Epigraphy

Current Research Activities
:

Temel Eserler
Kaymak S., "Türkiye Selçukluları Ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş (1065-1350): Bir Bibliyografya Denemesi", Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2013