Prof.Dr. YAŞAR ÖZÜÇETİN


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özüçetin Y., "“Mehmet Âkif Ersoy’un Ölümü ve Ölüm Yıl Dönümü Etkinlikleri”", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.11, no.-, pp.292-307, 2018 (Link)
Özüçetin Y., "“Sancak (Hatay) Meselesi ve Bu Bağlamda Muhtelif Dış Basında Ortaya Konulan Yaklaşımlar ve Görüşler”", ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science, vol.-, no.-, pp.1-15, 2018 (Link)
Özüçetin Y., "“Mussolini İtalya’sının 1936 Yılına Kadar Sahip Olduğu Dış Politikası ve Bu Bağlamda Muhtelif Türk Büyükelçilikleri Tarafından Gönderilen Yazılarda Ortaya Konulan İzlenim ve İntibalar”", JASSS, vol.-, no.-, pp.257-277, 2018 (Link)
Özüçetin Y., "“ Kazakistan’da Kiril Alfabesinden Lâtin Alfabesine Geçişin Tâbi Tutulduğu Mütalâa ve Değerlendirmeler”", Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.-, no.-, pp.13-28, 2018 (Link)
Özüçetin Y., "“Küreselleşme ve Küreselleşme Bağlamında Kültürler”, Globalisation and Cultures in the Context of Globalisation", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, vol.10, pp.325-329, 2017 (Link)
Özüçetin Y., "“Bazı İl ve İlçelerde Halkevi Bünyesinde Muhtelif Dil Bayramı Kutlamaları”", JASSS, pp.251-275, 2017 (Link)
Özüçetin Y., "“Müzakereleri Temelinde TBMM’inde Propaganda, Propagandaya Yönelik Düşünce ve Beklentiler (1920-1923)”", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, no.-, pp.266-274, 2017 (Link)
Özüçetin Y., "Meclis Celse Zabıtlarında Tarihî Şahsiyetler ve Yaşanmışlıklar Temelli Metaforlar Üzerine Bir İnceleme (1920-1923)", Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research, pp.287-311, 2016 (Link)
Özüçetin Y., "Malatya Halkevi ve Faaliyetleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, vol.9, pp.211-244, 2016 (Link)
Özüçetin Y., "TBMM Müzakerelerinde Ortaya Koyduğu Düşünce ve Fikirleri İle Eğitimci Bir Milletvekili: İsmail Hakkı Baltacıoğlu", INTERNATIONAL JORNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, pp.135-151, 2016 (Link)
Özüçetin Y., "Meşruiyet Kavramı ve Bu BağlamdaTürkiye Büyük Millet Meclisi’nin Üyeleri Tarafından Ortaya Konulan Yaklaşımlar", JASSS, pp.37-49, 2016 (Link)
Özüçetin Y., "“İstiklâl Harbi” ne Yönelik TBMM’ inde Ortaya Konulan Algı (1920-1923) ve “İstiklâl Harbi” Adının Kullanılması” ", JASSS, pp.51-64, 2016 (Link)
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özüçetin Y., "M. Şemsettin Günaltay’ın Hayatı. İlmî, İdarî ve Siyasî Faaliyetleri”, (M. Şemsettin Günaltay’s Life, And Scıentıfıc, Admınıstrative And Politıcal Actıvıtıies)", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, vol.8, pp.413-449, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Özüçetin Y., Çalişkan F., "“Meclis Celse Zabıtlarında 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 19 Mayıs’ın Bayram Oluşu”, ", Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, C-2, (Editörler; Prof Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Şakir Batmaz, Yrd. Doç. Dr. Erhan Yoska), Kayseri 2015, cilt.2, ss.1431-1452, 2015
Özüçetin Y., Dağistan H.M. , "“TBMM’nde Referans Olan Bir Muharebe: Çanakkale (1920-1938)”, ", ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , vol.5, pp.57-79, 2014 (Link)
Özüçetin Y., "Balkan Savaşları ve Balkanların Meclis Celse Zabıtlarında Tâbi Tutulduğu Mütalâa ve Değerlendirmeler ( 1920-1938)", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.78-87, 2014
Özüçetin Y., Altay E., "“CHESTER PROJESİ” THE IDEA TO BUILD RAILROADS, AND A PROJECT NAMED AFTER ITS AUTHOR:“CHESTER PROJECT”, ", The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science, vol.6, pp.1193-1232, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Özüçetin Y., "“Demiryolu İnşasi Fikri Ve Sahibinin Adiyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi”", The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science, vol.6, no.-, pp.1193-1232, 2013 (Link)
Özüçetin Y., Filiz İ., "Millî Mücadele Döneminde İstanbul Hükmeti’nin Tutumuna Karşı Meclis Celse ZabıtlarındaTepkiler ve Yorumlar", TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH , pp.179-206, 2013 (Link)
Özüçetin Y., "“Balkan Paktı’Ndan Beklentiler, Türkiye’Nin Balkan Politikası”", Balkan Günlüğü, cilt.-, no.-, 2013 (Link)
Özüçetin Y., "“Maarif Vekâleti’Nin 1927 Yılı “ Türkiye Arması” Müsabakası” ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, vol.5, no.-, pp.332-345, 2012 (Link)
Özüçetin Y., "“Meclis Celse Zabıtları Temelinde Teşkilat-I Esasiye”", Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research, vol.4, no.-, pp.225- 253, 2012 (Link)
Özüçetin Y., "“Meclis Celse Zabıtlarında Kuva-Yı Milliye”", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.9, no.-, ss.3-30, 2011 (Link)
Özüçetin Y., "“Anadolu Gazetelerinden Biri Olan “İzmir’E Doğru” Ve Pierre Loti’Nin Gazetedeki Yazıları” ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, vol.4, no.-, pp.264-273, 2011 (Link)
Özüçetin Y., "“Hıyanet-I Vataniye Kanunu’Nun Müzakereleri Ve Kabulü”", Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research, vol.3, no.-, pp.252- 281, 2011 (Link)
Özüçetin Y., "“Atatürk Lkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması Ve Gelinen Süreç”", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research,, vol.3, no.-, pp.466-477, 2010 (Link)
Özüçetin Y., "“Türkiye’Nin İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Aldığı Ekonomik Bir Tedbir: Varlık Vergisi”", Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Pursuıt Of History International Perıodıcal For History And Socıal Research, vol.2, no.-, pp.279-307, 2010 (Link)
Özüçetin Y., "“Kırşehir Halkevi Ve Faaliyetleri” ", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), cilt.-, no.-, ss.113-130, 2010 (Link)
Özüçetin Y., "“Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (2)"", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, vol.2, no.-, pp.518-541, 2009 (Link)
Özüçetin Y., "“İkinci Meşrutiyet Devrinde Meclis-I Mebusan’Ca Düşürülen İlk Kabine: Kâmil Paşa Hükümeti”", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, no.-, ss.11-24, 2009 (Link)
Özüçetin Y., "“Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları Ve Milli Mücadeledeki Rolleri” ", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, no.-, ss.1136-1158, 2009 (Link)
Özüçetin Y., "“Mustafa Kemal Atatürk’Ün İleri Görüşlülüğü”", Atatürk Haftası Armağanı, cilt.-, no.-, ss.117-132, 2009 (Link)
Özüçetin Y., ""Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (3)" ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, vol.2, no.-, pp.323-339, 2009 (Link)
Özüçetin Y., "4 Şubat 1909 Hükümet Krizi Öncesinde;” İngiliz Gözüyle Osmanlı Hükümeti Ve Meclis-I Mebusan”", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi -The Journal of International Social Research, vol.1, no.-, pp. 372-382 , 2008 (Link)
Özüçetin Y., "Kırşehir’In İllikten İlçelik Hâline Getirilmesi Ve Mağdur Edilmesi”", KÖK Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, no.-, ss.97-117, 2008 (Link)
Özüçetin Y., "“Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (1)"", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, vol.-, no.-, pp.635-657, 2008 (Link)
Özüçetin Y., "“Milli Mücadele İçerisinde Pontus Meselesi Ve Yunanistan’In Rolü” ", Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa Anadolu İncelemeleri Dergisi, vol.-, no.-, 2008 (Link)
Özüçetin Y., "Türkiye Büyük Millet Meclisi İkinci Dönem Kırşehir Mebusları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research, vol.1, pp.328-342, 2008 (Link)
Özüçetin Y., ""14 Şubat 1909 Hükümet Krizi Öncesinde;” İngiliz Gözüyle Osmanlı Hükümeti ve Meclis-i Mebusan", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research, vol.I, pp.372-382, 2008 (Link)
Özüçetin Y., "14 Şubat 1909 Hükümet Krizi Öncesinde; İngiliz Gözüyle Osmanlı Hükümeti ve Meclis-i Mebusan", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research, cilt.1, ss.372-382, 2008 (Link)
Özüçetin Y., Yildiz S., "“14 Şubat 1909 Hükümet Krizi Öncesinde;” İngiliz Gözüyle Osmanlı Hükümeti ve Meclis-i Mebusan", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Journal of International Social Research, , vol.1, pp.372-382, 2008
Özüçetin Y., "“Türkiye Büyük Millet Meclisi, Üçüncü Dönem Kırşehir Mebusları (3)”", Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, no.-, ss.374-385, 2007 (Link)
Özüçetin Y., "“Atatürkçü Düşünce Sistemi”", KEFAD, (G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), cilt.6, no.-, ss.59-65, 2005 (Link)
Özüçetin Y., "“Egemenliğin, Demokratik-Millî Hakimiyete Dayanması Ve Yeni Türk Devletinde Görünümü”", Sosyal Bilimler Araştırmaları E-D, G.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.-, no.-, ss.1-8 , 2004 (Link)
Özüçetin Y., "“Millî Mücadele İçerisinde 19 Mayıs 1919”", KEFAD, (G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi), cilt.5, no.-, ss.65-74 , 2004 (Link)
Özüçetin Y., "“Atatürk’Ün Kişiliği Ve Özellikleri”", Atatürk Haftası Armağanı, cilt.-, no.-, ss.143-162 , 2003 (Link)
Özüçetin Y., ""Türkçülük 1908-1923"", Türk Yurdu, cilt.-, no.-, ss.6-13 , 2002 (Link)
Özüçetin Y., "“Lozan Antlaşmasının Anlam Ve Önemi”", Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.-, no.-, ss.59-74 , 2001 (Link)
Özüçetin Y., "“Tarihi Araştırmada Malzemenin Kaynak Oluşu”", Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.-, no.-, 2001 (Link)
Özüçetin Y., "“Atatürk Ve Türk Dünyası”", Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.-, no.-, 1999 (Link)
Özüçetin Y., ""Türkiye Dışında Kurulan Türk Yurdu Dernekleri"", G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, no.-, ss.103-107, 1997 (Link)
Özüçetin Y., ""Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döneminde Maarifçiler"", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.XIV, no.-, 1995 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özüçetin Y., "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Dönem Kırşehir Mebusları (1)", I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2003, ss.437-450
Özüçetin Y., Kup E., "“Comments and Evaluations on Balkan Wars and Balkans in Minutes of the Sessions of Grand National Assembly of Turkey (1920-1938)”, (TBMM Celse Zabıtlarından Balkan Savaşları ve Balkanlar’a Yönelik Yorum ve Değerlendirmeler (1920 - 1938)", THE CENTENARY OF THE BALKAN WARS (1912-1913) : CONTESTED STANCES /100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913): İHTiLAFLI DURUŞLAR, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.0-
Özüçetin Y., "“Comments And Evaluations On Balkan Wars And Balkans In Minutes Of The Sessions Of Grand National Assembly Of Turkey (1920-1938)”", THE CENTENARY OF THE BALKAN WARS (1912-1913) : CONTESTED STANCES /100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913): İHTiLAFLI DURUŞLAR, TÜRKIYE, 23-24 MAY 2013, vol.-, no.- (Link)
Özüçetin Y., "“Asayişsizlik Ve Haksız İşgallere Direniş Bağlamında Samsun”", Samsun Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKİYE, 13-16 Ekim 2011, cilt.-, no.- (Link)
Özüçetin Y., "“Meclis Celse Zabıtlarında Tarih Temelli Metaforlar Üzerine Bir İnceleme (1920-1923)”", II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu , TÜRKIYE, 14-16 Haziran 2012, vol.-, no.- (Link)
Özüçetin Y., "“Tbmm’Nde Referans Olan Bir Muharebe: Çanakkale (1920-1938)”", III. Uluslar arası Gelibolu Sempozyumu, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2012, vol.-, no.- (Link)
Özüçetin Y., "Farklı Bir Muharebe Olan Çanakkale Muharebesi Ve Bu Muharebeye Yeni Bir Çehre Veren Mustafa Kemal”", III. Uluslar arası Gelibolu Sempozyumu, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2012, vol.-, no.- (Link)
Özüçetin Y., "“Meclis Celse Zabıtlarında Ankara’Nın Başkent Oluşu” ", Tarihte Ankara Uluslar arası Sempozyumu, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2011, vol.2, no.-, pp.761-780 (Link)
Özüçetin Y., "“Balkan Paktından Beklentiler Ve Bu Temelde Türkiye’Nin Ortaya Koyduğu Balkan Politikası”", 1 st İNTERNATIONAL BALKAN COGRESS I. ULUSLAR ARASI BALKAN KONGRESİ , TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2012, vol.-, no.-, pp.1982-1995 (Link)
Özüçetin Y., "“Tbmm Iv. Dönem Müzakereleri Temelinde Tâbi Tutulduğu Mütalâa Ve Değerlendirmeleriyle Kadın (1931-1934)”", II. Uluslar arası Ahilik Sempozyumu, Bildiri Kitabı, “Ahilikte Kadının Yeri”, TÜRKIYE, 19-20 Eylül 2102, vol.-, no.-, pp.248- 260 (Link)
Özüçetin Y., "“Türkiye Gözüyle Batı Dünyasına Bağlanma Yolu Olan Balkanlar”", Balkan Savaşlarının 100. Yılında Savaştan Ebedi Barışa: Balkanlarda İyi Komşuluk, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2012, vol.-, no.- (Link)
Özüçetin Y., "“Sakarya Zaferi’Nin Tbmm’Indeki Yansımaları” ", Sempozyum, Haymana’nın Kurtuluşu ve Sakarya Zaferi’nin 90. Yıl Dönümü, ANKARA, TÜRKİYE, 12-13 Eylül 2011 , cilt.-, no.-, ss.169-188 (Link)
Özüçetin Y., "“Tbmm Müzakerelerinde Ortaya Koyduğu Düşünce Ve Fikirleriyle Eğitimci Bir Milletvekili: İsmail Hakkı Baltacıoğlu”", Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2012, vol.-, no.- (Link)
Özüçetin Y., "“Meclis Celse Zabıtlarında Sevr Muahedesine Karşı Tepki Ve Yorumlar”", I. Uluslar arası Tarih Sempozyumu: Berlin Konferansından Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2011, vol.-, no.- (Link)
Özüçetin Y., "“İlçelikten İlliğe Kırşehir (1957)”", 1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, The 1.st International Symposium on Culture of Akhism and Kirsehir, TÜRKIYE, 15-17 Ekim OCTOBER 2008 , vol.III, no.-, pp.1517-1547 (Link)
Özüçetin Y., "“İlçelikten İlliğe Kırşehir (1957)” ", I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2008 , vol.-, no.- (Link)
Özüçetin Y., "“Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Dönem Kırşehir Mebusları (1)”", I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, KIRŞEHİR, TÜRKİYE, 8-10 Ekim 2003, cilt.-, no.-, ss.437-450 (Link)
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Özüçetin Y., "Kurtuluş ve Kuruluşta Milletvekili Gözüyle Gazi Mustafa Kemal Paşa (1920-1923)", Berikan, ANKARA, 2015 (Link)
Özüçetin Y., "Kırşehir Tarihi Bibliyografyası", KIRŞEHİR (Siyasî Tarihi ve Kırşehir Tarihî Bibliyografyası), Özüçetin,Y, Ed., Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir, ss.478-563, 2014
Özüçetin Y., Ed., "Siyasî Tarihi ve Kırşehir Tarihî Bibliyografyası", Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, KIRŞEHİR, 2014
Özüçetin Y., "Millî Mücadele ve Cumhuriyet", KIRŞEHİR (Siyasî Tarihi ve Kırşehir Tarihî Bibliyografyası), Özüçetin,Y, Ed., Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırşehir, ss.221-477, 2014
Özüçetin Y., "Samsun’Dan Kırşehir’E Uzanan Süreç Ve Kırşehirlilerin Milli Mücadeleye Katkıları”", Kuva-yı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Yaşar Özüçetin, Ed., Kırşehir Valiliği, Kırşehir, ss.129-156-, 2009 (Link)
Özüçetin Y., "“Milli Mücadele Dönemi Bibliyografyasında Kırşehir(1919-1923) Üzerine Bir Deneme”", Kuva-yı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir, Yaşar Özüçetin, Ed., Kırşehir Valiliği, Kırşehir, ss.157-226-, 2009 (Link)
Özüçetin Y., Ed., "Kuva-Yı Milliye Ve Milli Mücadelede Kırşehir", Kırşehir Valiliği, KIRŞEHİR, 2009 (Link)
Özüçetin Y., "Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir", Berikan Yayınevi, ANKARA, 2009 (Link)
Özüçetin Y., ""Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti'Nin Kuruluşu, 1946 Seçimleri" ", Türkler, "Güzel H. Celal, Çiçek K., Koca S.", Ed., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.765-773 -, 2002 (Link)
Ansiklopedide Yazılan Konular
Özüçetin Y., "Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti'nin Kuruluşu, 1946 Seçimleri", Türkler,Yeni Türkiye,, vol.16, pp.765-773, 2002
Diğer Yayınlar
Özüçetin Y., Teke H., Tuğrul V., "Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Dizini", Diger, ss.420, 2014 (Link)