Arş.Gör.Dr. ALAATTİN BAŞODA


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Başoda A., "İşe Tutkunluk: Kavramsal Açıdan Bir İnceleme", Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.71-98, 2017 (Link)
Başoda A., "Otel Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.41, ss.75-85, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Kuşluvan S. , Başoda A., Kuşluvan H., "Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Müşteri Odaklılığının İşgören Devrine Etkisi İş Tatmininin Aracılık Rolü", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.27, ss.79-95, 2016 (Özet) (Abstract)
Başoda A., Aylan S., "Turistlerin Karar Verme Sürecinin Amaca Yönelik Davranış Modeli Ile Değerlendirilmesi: Mevlana Şeb-I Arus Törenleri Örneği", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.25, no.1, ss.88-104-, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Bilim Y. , Başoda A., "On-Line Consumer Comments (E-Wom): A Case Qualitative Analysis On Resort Hotel Consumers ", International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, vol.8, no.6, pp.1692-1696-, 2014 (Link) (Abstract)
Ünüvar Ş., Başoda A., "Algılanan Hizmet Verme Yatkınlığının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma", SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ (SOİD), cilt.9, no.1, ss.46-64, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Aslan Z., Ünüvar Ş., Başoda A., "Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Turizm Sektörüne Uyumu Açısından Değerlendirilmesi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.23, ss.203-219, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Başoda A., "Exploring Hotel Employees’ Individual And Work-Related Outcomes From The Aspect Of Customer Online Reviews: A Qualitative Approach", 13th International Academic Conference, Antibes, FRANSA, 15-18 Eylül 2014, pp.42-52 (Link) (Abstract)
Başoda A., Aylan S., " Turist Rehberi Adayına Akademik ve Mesleki Altyapı Yeterliği Kazandırma Sürecinin Turist Rehberliği Lisans Bölümü İşleyiş Model İle Değerlendirilmesi", 17. Ulusal Turizm Kongresi,, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.761-775 (Özet) (Abstract)
Bilim Y., Başoda A., Özer Ö., "Elektronik Tüketici Yorumlarının Nitel Çözümlemesi Ve Pazarlama Bilgi Aracı Olarak Kullanımı: Tatil Otellerine Yönelik Bir Uygulama", 14. Ulusal Turizm Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 05-08 Aralık 2013, no.1, ss.387-407 (Link) (Özet)