Yrd.Doç.Dr. SUZAN AKKUŞ MUTLU


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akkuş Mutlu S., Kiliç Y., "Eskiçağda Uzak Diyarların Ulaşım Aracı: Deve", KÜSBED, ss.689-699, 2018 (Link)
Akkuş Mutlu S., "Asur Devleti’nin Anadolu Politikasında ?ubuškia Ülkesinin Rolü", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.5, pp.130-152, 2018
Akkuş Mutlu S., "Asur ve Urartu Devleti’nin Manna Ülkesi Üzerindeki Hâkimiyet Politikası", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.4, pp.210-232, 2017
Akkuş Mutlu S., "Eski Mezopotamya'da Nevruz Kutlamaları", Archivum Anatolicum, vol.10, pp.1-14, 2016
Akkuş Mutlu S., "Çivi Yazılı Kaynaklar Işığında Asur ve Muškilerin Anadolu’ya Hükmetme Çabaları", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, pp.537-549, 2015
Akkuş Mutlu S., "Kummuh Ülkesinin Asur Devleti Açısından Önemi", Akademik Tarih ve Düşünce Dergis, vol.2, pp.96-109, 2015
Akkuş Mutlu S., "Eski Mezopotamya’da Beddua ve Felaketlerden Korunma Ritüelleri", G.Ü. Sosyal Bilimler E. Elektronik Dergisi, pp.278-293, 2014
Akkuş Mutlu S., "Eski Mezopotamya’da Tanrılara Sunulan Kurbanlar", Tarih Okulu Dergisi (JOHS), pp.1-17, 2014
Akkuş Mutlu S., "Çivi Yazılı Hukukta Kölelere Verilen Cezalar", Turkish Studiesh, vol.8, pp.283-292, 2013
Akkuş Mutlu S., "Çivi Yazılı Belgelerde Köle Satış Bedelleri", Ortadoğu Araştırmaları Dergisi , cilt.6, ss.163-187, 2010
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akkuş Mutlu S., "Pers Hâkimiyeti Altında Mazaka’da Meydana Gelen Ekonomik ve Kültürel Gelişmeler ", I. ULUSLARARASI DEVELİ-AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ , KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2018, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., "Asur ve Urartu Devleti’nin Anadolu’ya Hükmetme Mücadelesinde Tabal Krallığı’nın Rolü", I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., "Çivi Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Bulgular Işığında Anadolu’da Demir Madeni ve Kullanım Alanları", ICOSS Social Conference, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2018, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., " Anadolu Uygarlıklarından Girit Medeniyeti’ne Aktarılan Ana Tanrıça Kybele Kültü ", ICOSS Social Conference, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2018, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., "Tabal Krallığı", 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-19 Kasim 2011, pp.257-267
Akkuş Mutlu S., "MÖ. II. Bin Yılda Anadolu’da Ticari Bir Meta Olarak Altın", Lidya Altın Ülke, Uluslararası Katılımlı Altın, Kuyumculuk ve Gemoloji Sempozyumu , MANİSA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2015, ss.1-11
Akkuş Mutlu S., "Eski Anadolu Uygarlıklarının Dini İnanç ve Kültürlerinin Ege Adalarındaki Yansımaları", Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., " ESKİ ANADOLU’DA DİNİ İNANÇLARIN SAVAŞLARDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ ", Türk Tarih Kurumu XVIII. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., "M.Ö. II. BİN YILDA ESKİ ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA TAPINAKLARIN ROLÜ", I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., "Hititler Döneminde Sınır Karakolları ve Stratejik Önemi", Türk Tarih Kurumu, II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 27 Nisan 2017 - 28 Nisan 2018, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., "Eski Mezopotamya’da Şehirlerin Kurulmasında Tapınakların Yeri ve Önemi", Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2016, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., "Eskiçağda İpek Yolunun Anadolu Güzergâhında Bakır Ticareti", 1. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21 Eylül - 23 Temmuz 2017, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., "Urartularda İktidarı Güçlendirme Aracı Olarak Tarih Yazıcılığı", Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-13 Nisan 2017, pp.1-11
Akkuş Mutlu S., "Gender Culture and Problems of Women In Ancient Mesopotamia and Anatolia", International Women’s Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Kasim 2016, pp.1-11
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Akkuş Mutlu S., "Eski Mezopotamya’da Şehirlerin Oluşumunda Yolların Rolü ve Önemi", in: Eski Yakındoğu’da Ulaşım Üzerine Yazılar, Gökçe B., Pınarcık P. , Eds., Akademisyen, İstanbul, pp.147-160, 2018
Akkuş Mutlu S., "Antik Kaynaklar ve Arkeolojik Bulgular Işığında Eskiçağda Zehir ve Kullanımı, ", in: ZEHİR, Gürsoy Naşkali E., Eds., LİBRA, İstanbul, pp.105-122, 2018
Akkuş Mutlu S., "Çivi Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Bulgular Işığında Tanrı Düğünleri ve Kültürümüzle Benzerlikleri", in: Gelin Kitabı, Gürsoy Naşkali E., Eds., Kitabevi, İstanbul, pp.1-22, 2018
Akkuş Mutlu S., "ÇİVİ YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA ESKİ ANADOLU’DA YÜN KULLANIMI", in: Sosyal B., İksad, Eds., İKSAD, Ankara, pp.1-22, 2018
Akkuş Mutlu S., "Çivi Yazılı Kaynaklarda Sosyal Bir Suç: Hırsızlık", in: Hırsızlık, Gürsoy Naşkali E., Eds., Kitabevi, İstanbul, pp.1-22, 2018
Akkuş Mutlu S., ":Eskiçağın Korkulu Rüyası: Cüzzam", in: Tarihsel Süreçte Anadolu’da Cüzzam, Çakmak F., Eds., GECE, Ankara, pp.53-66, 2018
Akkuş Mutlu S., "Egeli Kavimler Göçü’nün Alasya Krallığına Sosyo Ekonomik Etkileri", Tarihte Kıbrıs I (İlkçağlardan 160’a Kadar), Köse O., Ed., İmak Ofset, Bursa, ss.43-53, 2017
Akkuş Mutlu S., "Pessinus’ta Tanrıça Kybele İçin Düzenlenen Kült Törenleri", Geçmişten Günümüze Sivrihisar, Şahin H. , Ed., Der Kitabevi, İstanbul, ss.1-22, 2017
Akkuş Mutlu S., "Eskiçağda Sıtma Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri", Tarihsel Süreçte Anadolu'da Sıtma, Çakmak F., Ed., Nevşehir Üniversitesi, Ankara, ss.79-98, 2017
Akkuş Mutlu S., "Eskiçağdan Bugüne Elmas ve Kullanım Alanları", in: Kültürümüzde Taş, Gürsoy Naşkali E., Eds., Dergah , Dergah Yayınları, pp.271-288, 2017
Akkuş Mutlu S., "Eskiçağda Nevşehir Bölgesi", Nevşehir’in Tarihi Yolculuğu, Gökhan İ., Ed., Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, ss.1-22, 2015
Akkuş Mutlu S., "Eski Önasya Toplumlarında Hırsızlık", Prof. Dr. Önder Göçgün’e Armağan, Kodal T., Ed., Pamukkale Üniversitesi, Denizli, ss.1-22, 2013